دوست‌دارم‌جانانم🥺✨💕!. 

اره تو بودی کسی که گریه‌هامو تبدیل به خنده کرد!(:
اره تو بودی کسی که بهم یاد داد زیاد غصه نخورم!(:
اره تو بودی کسی که همیشه باعث خندم میشد!(:
اره تو بودی کسی که تو بدترین شرایط کنارم موند!(:
اره تو بودی کسی که هیچوقت باعث ناراحتیم نشد!(:
آره میخوام همه بدونن چقد دیوونتم... :)♥️
عاشِق چیه من میمیرم برات:)!
مهمان

‌ ‌ دلبرم دوستت دارم چون تنهاترین ستاره زندگی منی دوستت دارم چون تنها ترین فکر تنهایی منی دوستت

10 نمایش

دوست‌دارم‌جانانم🥺✨💕!.

اره تو بودی کسی که گریه‌هامو تبدیل به خنده کرد!(:
اره تو بودی کسی که بهم یاد داد زیاد غصه نخورم!(:
اره تو بودی کسی که همیشه باعث خندم میشد!(:
اره تو بودی کسی که تو بدترین شرایط کنارم موند!(:
اره تو بودی کسی که هیچوقت باعث ناراحتیم نشد!(:
آره میخوام همه بدونن چقد دیوونتم... :)♥️
عاشِق چیه من میمیرم برات:)!

1 ماه قبل آپلود شد

Note: This content is private but anyone with the link will be able to see this.