مهم نیس چن وقته باهمیم!
 مهم نیس تاریخ دوستیمون !
مهم نیس مدتِ ِ آشناییمون...!
مهم نیست چقدرباهم دعواکردیم!
مهم اینه ک با هم شادیم!
در کناره هم آرومیم...!
دوسِت دارم رفیقِ همیشگیم!:]∞

"🌸✨"

ـ꯭ٰٰ۪۪۪۪۪ٜٜٜٜٖٖٖ͢ـஓ꯭ٰٰٰٰٰٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪٘ٗ٘ٗ٘ٗ٘ٗ͜͢ৡٰـ꯭͢͢ूٰٰٖٖـٰٖ۪۪۪۪۪ٜٜٜٖٜـ꯭ٰٰ۪۪۪۪۪ٜٜٜٜٖٖٖ͢ـஓ꯭ٰٰٰٰٰٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪٘ٗ٘ٗ٘ٗ٘ٗ͜͢ৡٰـ꯭͢͢ूٰٰٖٖـٰٖ۪۪۪۪۪ٜٜٜٖٜـ꯭ٰٰ۪۪۪۪۪ٜٜٜٜٖٖٖ͢ـஓ꯭ٰٰٰٰٰٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪٘ٗ٘ٗ٘ٗ٘ٗ͜͢ৡٰـ꯭͢͢ूٰٰٖٖـٰٖ۪۪۪۪۪ٜٜٜٖٜـ꯭ٰٰ۪۪۪۪۪ٜٜٜٜٖٖٖ͢ـஓ꯭ٰٰٰٰٰٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪٘ٗ٘ٗ٘ٗ٘ٗ͜͢ৡٰـ꯭͢͢ूٰٰٖٖـٰٖ۪۪۪۪۪ٜٜٜٖٜـ꯭ٰٰ۪۪۪۪۪ٜٜٜٜٖٖٖ͢ـஓٰٰٜ۪ٜ۪٘ٗ٘ٗ٘͜

        👑Neda👑   👭   *fatemeh*
مهمان

InShot_۲۰۲۱۰۵۱۴_۲۰۴۹۱۲۱۱۴

32 نمایش

مهم نیس چن وقته باهمیم!
مهم نیس تاریخ دوستیمون !
مهم نیس مدتِ ِ آشناییمون...!
مهم نیست چقدرباهم دعواکردیم!
مهم اینه ک با هم شادیم!
در کناره هم آرومیم...!
دوسِت دارم رفیقِ همیشگیم!:]∞

"🌸✨"

ـ꯭ٰٰ۪۪۪۪۪ٜٜٜٜٖٖٖ͢ـஓ꯭ٰٰٰٰٰٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪٘ٗ٘ٗ٘ٗ٘ٗ͜͢ৡٰـ꯭͢͢ूٰٰٖٖـٰٖ۪۪۪۪۪ٜٜٜٖٜـ꯭ٰٰ۪۪۪۪۪ٜٜٜٜٖٖٖ͢ـஓ꯭ٰٰٰٰٰٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪٘ٗ٘ٗ٘ٗ٘ٗ͜͢ৡٰـ꯭͢͢ूٰٰٖٖـٰٖ۪۪۪۪۪ٜٜٜٖٜـ꯭ٰٰ۪۪۪۪۪ٜٜٜٜٖٖٖ͢ـஓ꯭ٰٰٰٰٰٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪٘ٗ٘ٗ٘ٗ٘ٗ͜͢ৡٰـ꯭͢͢ूٰٰٖٖـٰٖ۪۪۪۪۪ٜٜٜٖٜـ꯭ٰٰ۪۪۪۪۪ٜٜٜٜٖٖٖ͢ـஓ꯭ٰٰٰٰٰٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪٘ٗ٘ٗ٘ٗ٘ٗ͜͢ৡٰـ꯭͢͢ूٰٰٖٖـٰٖ۪۪۪۪۪ٜٜٜٖٜـ꯭ٰٰ۪۪۪۪۪ٜٜٜٜٖٖٖ͢ـஓٰٰٜ۪ٜ۪٘ٗ٘ٗ٘͜

👑Neda👑 👭 *fatemeh*

1 ماه قبل آپلود شد